USCIS Change

Kamu Kaynaklarına Bağımlılık Nedeniyle Kabule Uygun Olmama Hususuna İlişkin Değişiklik Taslağı

Kendi kendine yeterlilik uzun bir süredir Amerika Birleşik Devletleri göç yasasının temel bir prensibidir. 1800’lü yıllardan bu yana, Kongre, bir kamu desteği olmaksızın kendilerine bakamayacak kişilerin ABD’ye kabul edilemez olduğunu yasalaştırmış ve federal yasalar genelde yabancı uyrukluların kendi kendine yeterliliğini zorunlu tutmuştur. Bu geçmişe rağmen, yasa ya da yönetmeliklerde kamu kaynaklarına bağımlılık tanımlanmamıştır ve vize, kabul ya da statü düzeltmesi için başvuruda bulunan bir yabancının herhangi bir zamanda kamu kaynaklarına bağımlı olma hale gelmesi ihtimalinin nasıl belirleneceğine dair bir belirsizlik vardır.

Kanun:
INA Kısım 212 (a)(4): Bir yabancının herhangi bir zamanda kamu kaynaklarına bağımlı hale gelme ihtimali olabileceği yönünde vize başvurusu sırasında konsolosluk görevlisinin görüşü ya da kabul ya da statü düzeltmesi başvurusu sırasında Başsavcının görüşü oluşursa, bu kişi kabul edilemez […] Bir yabancının bu fıkra kapsamından hariç tutulup tutulamayacağının belirlenmesinde, konsolosluk görevlisi veya Başsavcı, asgari olarak, yabancının (I) yaşını, (II) sağlığını; (III) aile durumu; (IV) servetini, kaynaklarını, finansal durumunu ve (V) eğitim ve becerilerini dikkate alır . . .”

8 U.S.C. § 1601 (PDF)(1): “Kendi kendine yeterlilik, bu ülkenin en eski göçmenlik yasalarından bu yana Birleşik Devletler göç yasasının temel bir ilkesi olmuştur.”

8 U.S.C. § 1601 (PDF)(2)(A): “Birleşik Devletler’e göçte, Ülkenin sınırları içindeki yabancıların kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kamu kaynaklarına bağımlı olmaması, aksine kendi imkanlarına ve kendi aileleri, sponsorlarına ve özel kuruluşlara dayanmaları esas olmaya devam etmektedir.. ”

DHS Taslak Düzenlemesi:

INA Kısım 212 (a)(4) kapsamında kamu kaynaklarına bağımlılık nedeniyle kabule uygun olmama ile ilişkili Düzenleme Teklifi Bildirimi (NPRM) 60 günlük bir görüş süresi boyunca Federal Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Böylece, halka DHS’nin bu kuralı nasıl yöneteceğine ilişkin katkı sağlaması imkanı verilmiştir. Görüş dönemi sona erdikten sonra, DHS halktan gelen görüşleri dikkatle değerlendirecek ve Federal Sicil Gazetesinde yürürlüğe gireceği tarihi de içeren nihai bir düzenleme yayınlayacaktır.

NPRM (taslak düzenleme), eğer kesinleşirse, federal hükümetin, kamu kaynaklarına bağımlılık nedeniyle kabul edilmeme ile ilişkili ABD göç yasası hükümlerini daha iyi bir şekilde yerine getirmesini sağlayacaktır. Bu taslak düzenleme, bir yabancının gelecekte herhangi bir zamanda kamu destekli haline gelip gelmeyeceğini ve bu nedenle, INA kısım 212 (a)(4) uyarınca kabul edilemez, statü düzeltmesine ehil olamaz veya kabul veya vizeye ehil olamaz hale gelip gelmeyeceğinin belirlenmesindeki standardı değiştirecektir. Düzenleme ayrıca, kamu kaynaklarına bağımlı olan göçmen olmayan yabancıları, genel olarak, statü değişikliği yapma ve kalış süresini uzatmaya ehil olmaktan çıkaracaktır. USCIS, bu teklifin Kongre’nin kamu kaynaklarına bağımlılık nedeniyle kabule uygun olmama hakkındaki niyetiyle daha uyumlu olduğuna inanmaktadır.

Teklif edilen düzenleme şu kişilere uygulanacaktır: Yurtdışından Amerika Birleşik Devletleri’ne göçmen veya göçmen-dışı vizesiyle kabul edilmek isteyen kişiler, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki statüsünü yasal daimi meskun şeklinde düzeltmek isteyen kişiler ve geçici vizeye sahip olup aynı göçmen-dışı sınıflandırmada kalış sürelerini uzatmak ya da statülerini farklı bir göçmen-dışı sınıflandırmasına değiştirmek isteyen kişiler.

Bu kural, Kongre’nin kamu kaynaklarına bağımlılık nedeniyle kabule uygun olmamadan özellikle istisna tuttuğu şu gibi yabancı gruplarını etkilemeyecektir: mülteciler, sığınmacılar, özel göçmen vizesine sahip Afgan ve Iraklılar, göçmen-dışı insan ticareti ve suç mağdurları, Kadına Yönelik Şiddet Yasası kapsamında başvuran kişiler ve özel statüdeki göçmen gençler. Buna ek olarak, kural, INA’nın 320. ve 322. kısımları uyarınca vatandaşlık kazanacak olan yabancıların ABD vatandaşı çocuklarınının ve ABD Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı hizmet veren üyelerinin aldığı yardımların değerlendirilmesini kapsamaz.

Sorular ve Cevaplar

Soru: Düzenleme Federal Sicil Gazetesinde ne zaman yayınlanacaktır?
Cevap: Teklif edilen düzenleme resmi olarak önümüzdeki haftalarda Federal Sicil Gazetesinde yayınlanacaktır. Taslak düzenleme resmi olarak yayınlandıktan sonra, kamuoyu Federal Sicilde yayınladığı günden başlayarak 60 gün boyunca görüş gönderebilecektir. Görüş gönderme talimatları Federal Sicil Gazetesinde yayınlanan düzenlemede yer alacaktır. DHS, 60 günlük görüş dönemi boyunca alınan genel yorumları dikkatlice değerlendirecektir.

Lütfen taslak kuralın Federal Sicil Gazetesinde resmi yayınından önce yorum göndermeyin.

Soru: Bu düzenleme ne zaman yürürlüğe girecektir?
Cevap. NPRM’nin web sitesinde ve Federal Sicil Gazetesinde önceden yayınlanmasıyla, DHS bir nihai düzenlemeyi değil, bir taslak düzenlemeyi ilan etmektedir. DHS, taslak düzenlemeye sunulan kamuoyu görüşlerini dikkatlice değerlendirdikten sonra, bir yürürlük tarihi içeren nihai bir kamu kaynaklarına bağımlılık düzenlemesi çıkarmayı planlamaktadır. Bu süre zarfında ve nihai bir kural yürürlüğe girinceye kadar, USCIS mevcut kamu destek politikasını uygulamaya devam edecektir (yani 1999 INS Geçici Alan Kılavuzu).

Soru: Düzenleme hangi değişiklikleri içermektedir?
Cevap. Taslak düzenleme, bir yabancının ileride herhangi bir zamanda bir “kamu desteklisi” haline gelip gelmeyeceğini, dolayısıyla ABD’ye kabul edilemez olma veya statü düzeltmesi veya kabule ehil olup olmayacağının belirlenmesinde DHS’nin kullandığı standardı değiştirecektir. Düzenleme, aynı zamanda, belirlenmiş eşiğin üzerinde belirli bir kamusal yardım alan ya da alması muhtemel olan göçmen olmayan yabancıları genel olarak statü değiştirmeye ve kalış süresini uzatmaya ehil olmayacak hale getirmektedir.

Soru: Kimler kamu kaynaklarına bağımlılık nedeniyle kabule uygun olmama durumuna tabidir?
Cevap: Yurtdışında göçmen veya göçmen olmayan vize isteyen bireyler, göçmen veya göçmen olmayan vizelerle Amerika Birleşik Devletleri’nden kabul almak isteyen kişiler ve statülerini Amerika Birleşik Devletleri’nde düzeltmek isteyen kişiler. Taslak düzenleme, aynı zamanda, ABD’de göçmen olmayan (yani, geçici) statüye sahip olup da kalış süresini uzatmak isteyen veya statülerini değiştirmek isteyen kişilerin kimi kamu yardımlarını da içerebilecektir.

Bazı yasal daimi oturum sahipleri, belirli koşulların gerektirmesi nedeniyle kabul için başvuran olarak değerlendirebileceği için kamu kaynaklarına bağımlılık nedeniyle kabule uygun olmayabilirler. Buna karşın yasal oturum sahiplerinin çoğu, kamu kaynaklarına bağımlılık nedeniyle kabule uygun olmama da dahil olmak üzere, kabul edilemezlik değerlendirmesine tabi değildir. Bu nedenle, daha sonra vatandaşlığa kabul başvurusunda bulunan daimi yasal oturum sahipleri, kamu kaynaklarına bağımlılık nedeniyle kabul edilmeme dahil olmak üzere, kabul edilemezlik değerlendirmesine tabi olmayacaklardır.

S. Bu kuraldan muaf olanlar kimlerdir?
A. Kongre, bazı yabancı sınıflarını, kamu kaynaklarına bağımlılık nedeniyle kabule uygun olmamaktan muaf tutmuştur. Mesela, mülteciler, sığınmacılar, özel göçmen vizesi olan Afgan ve Iraklılar kamu kaynaklarına bağımlılık nedeniyle kabule uygun olmamaktan muaftır.
Buna ek olarak, DHS, kamu kaynaklarına bağımlılık tespitinde, aktif görevde bulunan ya da Hazır Rezerv unsurlarının herhangi birinde hizmet veren ABD silahlı kuvvetlerinin yabancı üyeleri tarafından veya bu hizmetlerde bulunan kişilerin eşleri veya çocukları tarafından alınan sosyal yardımların değerlendirilmeye tabi tutulmamasını önermektedir. Benzer şekilde, DHS, INA kısım 101(c)’de tanımlandığı üzere, ABD vatandaşı ebeveynlerine sahip olan, ABD vatandaşı ebeveynleri tarafından evlat edinilen veya evlat edinilmek üzere ABD’ye gelen, ABD’ye kabulü esnasında veya hemen sonrasında INA kısım 20 veya 32 uyarınca kendiliğinden vatandaşlık elde edecek olan yabancı memlekette doğmuş çocukların aldığı Medicaid sosyal yardımlarını değerlendirmeye almayacaktır.

Soru: Kamu kaynaklarına bağımlılık nedeniyle kabule uygun olmamanın tespitinde hangi sosyal yardımlar dahildir?
Cevap: Kamu kaynaklarına bağımlılık kararları sadece, gelir desteği için nakit yardımı, Medicaid (“acil tıbbi durum” için ödenen Medicaid sosyal yardım ve eğitim ile ilgili bazı engellilik hizmetleri için sınırlı istisnalar söz konusudur), Medicare Kısım D Düşük Gelir Desteği, Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP veya gıda kuponları), maliyeti devlete ait herhangi bir kurumsal uzun dönemli bakım yardımı, Kısım 8 Konut Tercih Kuponları Programı, Kısım 8 Proje Bazlı Kiralama Yardımı ve Kamu Konutlarını içerecektir.
Kapsanan sosyal yardımlar gelir, konut, gıda ve tıbbi bakım gibi temel yaşam ihtiyaçlarını içermekte olup genellikle toplam harcamaya oranla düşük gelirli insanlar için en geniş Federal programları temsil etmektedir.
Taslak düzenlemede, 1999 Geçici Alan Kılavuzu kapsamına (yani Medicaid, Medicare Part D Düşük Gelir Desteği, SNAP ve belirlenmiş konut yardımları) girmeyen kamusal sosyal yardımlarının alınması, söz konusu yardım alımı nihai bir düzenleme yürürlüğe girdikten sonra yapılmış olmadıkça kamu kaynaklarına bağımlılık olarak değerlendirilmeyecektir.

Soru: Hangi miktarda bir kamusal kaynaklara bağımlılık önemlidir?
Cevap: Taslak düzenleme aşağıdaki gibi üç farklı eşik türü içermektedir:

Kolaylıkla paraya çevrilebilecek sosyal yardımlar için önerilen eşik (nakdi yardım, SNAP veya gıda kuponları, Kısım 8 kuponları ve kira yardımı), sosyal yardımın alındığı aylar için Federal Yoksulluk İlkeleri (FPG) temelinde, birbirini takip eden 12 ay içerisinde bir hane halkı için FPG’ni yüzde 15’idir. 2018 yılı için FPG’nin yüzde 15’i 1,821 dolara denk gelmektedir. Sonuç olarak, taslak düzenleme uyarınca, DHS, bir kişinin ardı ardına 12 aylık bir süre içinde eşiğin üzerindeki kümülatif bir miktarda “paraya çevrilebilir” sosyal yardım alabileceğini tespit ederse, DHS yabancının kamu kaynaklarına bağımlılık nedeniyle kabule uygun olmadığını ve statü düzeltmesi için ehil olmadığını değerlendirebilir.
Kolayca paraya çevrilemeyen sosyal yardımlar için önerilen eşik (Medicaid, Medicare Part D Düşük Gelir Sübvansiyonu ve Kamu Konutları), toplamda 36 aylık bir süre içinde 12 aydan uzun bir süre için bu yardımların alınmasıdır (örneğin, bir ay içinde iki parasal olmayan yardınların alınması iki ay olarak sayılır). Sonuç olarak, taslak düzenleme uyarınca, eğer DHS, kişinin gelecekteki herhangi bir 36 aylık dönemde kümülatifte eşiğin üzerindeki bir sürede bu paraya çevrilemeyen yardımları alabileceğini tespit ederse, yabancının kamu kaynaklarına bağımlılık nedeniyle kabule uygun olmadığını ve statü düzeltmesi için ehil olmadığını değerlendirebilir.
Taslak düzenleme ayrıca kişinin kamu kaynaklarına bağımlı olarak değerlendirilebileceği bir üçüncü standard içermektedir ki o da kişinin eşiğin altında paraya çevrilebilir bir sosyal yardım ve bununla birlikte 9 aydan uzun bir süre için bir veya daha fazla paraya çevrilemez yardım alabilmesinin mümkün olmasıdır.

Soru: Hangi dönemde alınan yardımlar değerlendirilmeye tabidir?
A. Yasaya göre, kamu kaynaklarına bağımlılık nedeniyle kabule uygun olmama halinin tespiti, koşulların bütünü dikkate alınarak ve ileriye dönük olarak yapılan bir tespittir. Bu tespitte, DHS, mevcut ve geçmişte alınan kamu yardımlarını koşullarının bütününde bir unsur olarak ve tespiti desteklediği oranda dikkate alır ve belirlenen eşiği geçip geçmediğini değerlendirir; örneğin, uzun yıllar önce kısa bir süre için az miktarda kamu yardımının alınması, daha yakın zamanda daha büyük bir miktar ve daha uzun sürede alınan kamu yardımına göre daha az destekleyici bir unsur olarak dikkate alınacaktır. Taslak düzenleme ayrıca, kamu yardımlarını halihazırda alanlar veya son 36 ay içinde, yani bir başvuru veya dilekçenin sunulduğu andan önceki 36 ay içerisinde, belirlenmiş eşiğin üstünde geçmişte alanlar için “ağırlaştırılmış negatif faktör” de içermektedir.

Soru: Kime verilen yardımlar değerlendirmeye alınmaktadır?
Cevap: Taslak düzenlemede, DHS sadece bireysel yabancı başvuru sahibi tarafından doğrudan alınan yardımları değerlendirilebilecektir. Tabi kişiler ve diğer hanehalkları tarafından alınan yardımlar, yabancı başvuru sahibinin kamu kaynaklarına bağımlı olup olmama ihtimalinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır. Benzer şekilde, diğer hanehalkı üyeleri tarafından alınan bu tür yardımlar, yabancı başvuru sahibinin hane gelirinin bir parçası olarak değerlendirilemez.

Soru: Hangi yardımlar değerlendirmeye alınmamaktadır?
Cevap: Birçok yardım taslak düzenlemenin bir parçası olarak değerlendirilmemektedir. Esasında, düzenleme acil tıbbi yardım, afet yardımı, ulusal okul öğle yemeği programları, koruyucu aile ve evlat edinme ve avantajlı başlama ​​konularını içermez. Her ne kadar Bakanlık, hangi yardımların dahil edilmesi veya hariç tutulması gerektiği hakkında kamuoyundan görüş alacak olsa da, taslak düzenlemenin yalnızca yukarıda bahsedilen belirli kamusal yardım programlarını içerdiğini belirtmemiz gerekiyor.

Soru: DHS, birisinin kabul ya da düzeltme için kamu kaynaklarına bağımlı olup olmayabileceğini nasıl belirleyecek?
Cevap: Kamu kaynaklarına bağımlılık nedeniyle kabule uygun olmama hususu, INA kısım 212(a)(4)’de bulunan zorunlu faktörlere ve koşulların bütünü çerçevesinde başvuru sahibinin gelecekte herhangi bir zamanda kamu kaynaklarına bağımlı olma ihtimaline bakılarak tespit edilir. Bunun anlamı, karar verecek olan görevlinin, bir kişinin gelecekte herhangi bir zamanda kamu kaynaklarına bağımlı haline gelip gelmeyeceğini belirlerken hem olumlu hem de olumsuz unsurları tartmak zorunda olduğudur. ABD vatandaşlık ve göçmenlik servisi (USCIS) görevlisi, kamu kaynaklarına bağımlılık nedeniyle kabule uygun olmama hususunu belirlenirken asgari olarak aşağıdaki faktörleri dikkate almalıdır:

Yaş,
Sağlık,
Aile durumu,
Varlıklar, Kaynaklar ve Finansal durum ve
Eğitim ve beceriler.

DHS ayrıca Yasanın 212 (a)(4)(C) veya (D) Bölümü kapsamında bir destek beyanının gerekli olduğu durumlarda, yabancının muhtemel göçmenlik durumu, beklenen kabul süresi ve destek beyanının da dikkate alınmasını önermektedir.

Soru: Yabancıların kamu kaynaklarına bağımlı haline gelme olasılığı yönündeki bir değerlendirmede hangi unsurlar önemlidir?
Cevap: Aşağıdaki unsurlar genellikle, yabancının kamu kaynaklarına bağımlı haline gelebileceğine tespiti yönünde ağır basan unsurlardır:

Yabancı, tam zamanlı bir öğrenci değildir ve çalışma iznine sahiptir, ancak mevcut istihdamı gösterememekte ve istihdam geçmişi bulunmamaktadır veya gelecekteki istihdamı için makul bir ışık yoktur;
Yabancı şu anda, belirtilen kamu yardımlarından bir veya daha fazlasını eşiğin üzerinde almaktadır veya alması ruhsatlandırılmış veya onaylanmıştır;
Yabancı, vize, kabul veya statü düzeltmesine ilişkin başvurusundan hemen önceki 36 ay içinde eşiğin üstünde bir veya daha fazla belirlenmiş kamu yardımı almıştır;
Yabancıya kapsamlı tıbbi tedavi ya da yatış gerektirecek ya da yabancının kendi başına okula gitmesine ya da çalışmasına imkan vermeyecek tıbbi bir hastalık teşhisi konmuştur ve yabancı sigortasızdır ve herhangi bir özel sağlık sigortası elde etme ihtimali yoktur; veya
Yabancı, daha önce kamu kaynaklarına bağımlı olma nedeniyle kabule uygun bulunmamış veya deport edilmeye uygun bulunmuştur.
Soru: Yabancıların kamu kaynaklarına bağımlı haline gelme olasılığı aleyhinde bir değerlendirmede hangi unsurlar önemlidir?
A. Aşağıdaki unsurlar genellikle, yabancının kamu kaynaklarına bağımlı haline gelebileceği tespiti aleyhinde ağır basan unsurlardır:
Yabancı hanehalkı büyüklüğü, Federal Yoksulluk Rehberindeki hane halkının en az yüzde 250’si oranında finansal varlıklara, kaynaklara ve desteğe sahiptir; veya
Yabancı çalışmak için izin almıştır ve hanehalkı büyüklüğü, Federal Yoksulluk Rehberindeki hane halkının en az yüzde 250’si oranındaki bir yıllık gelir ile şu anda çalışmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *